ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   19/04/2024
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7235
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ Α ́ 163/30.10.2023) , δια ζώσης συνεδρίαση σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 8η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Λοκρών χρήσης 2021 ήτοι: Ισολογισμού της 31/12/2021, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2021) , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
                                                                                                                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου

 

                                                                                                                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ