ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη   31/12/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου:  32849
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00,
και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δια ζώσης  δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης τριμήνου, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Κυριακή  9η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.933/96605/29.12.2021 με την οποία επικαιροποιούνται οι οδηγίες και οι διευκρινίσεις που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 87/59646/20.08.2019 για την εκλογή μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου).

Θέμα 2ο : Εκλογή των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής (σύμφωνα με την συνέχεια της υπ’ αρ. 90/59849/21.08.2019 (Α.Δ.Α.: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ.932/96599/29.12.2021, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της οικονομικής επιτροπής .

Θέμα 3ο : Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σύμφωνα με την συνέχεια της υπ’ αρ. 90/59849/21.08.2019 (Α.Δ.Α.: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ.932/96599/29.12.2021, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής)  .

 

Η προεδρεύων Σύμβουλος

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ