ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                               Αταλάντη   3/12/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΕΔΡΟΥ                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου:  30723
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) τη
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ 5138/5-11-2021, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 14η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: δια ζώσης,  την Τετάρτη  8η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 21:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών έτους 2022.

Θέμα 2ο : Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών  έτους 2022.

                              

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάϊτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ