ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                               Αταλάντη   16/12/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου:  27883
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/09.12.2022 (ΦΕΚ 6240/09.12.2022 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ 5874/19.11.2022 τεύχος Β') περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00,
έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 19η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: δια ζώσης,  την Τετάρτη  21η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών έτους 2023.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 2ο : Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών  έτους 2023.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

                              

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Ανδρέας Λουκάς

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ