ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη   14/12/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 26249
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 21η Ειδική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: δια ζώσης, την Τετάρτη 20η ∆εκεμβρίου 2023 και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών έτους 2024.
                                                                    (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 2ο : Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Λοκρών έτους 2024.
                                                                   (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
                                                                                      

                                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
                                                                                         Ανδρέας Λουκάς

                                                                                                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ