ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                Αταλάντη 25 Ιανουαρίου 2022                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                            Αρ.  Πρωτ. 10                       
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                          
Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών (εφεξής: «Σχολική  Επιτροπή») ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή (ελεύθερο επαγγελματία με «μπλοκάκι», την εκτέλεση υπηρεσίας με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με την αριθ. 1/1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.

Αντικείμενα του έργου θα αποτελέσουν τα εξής:

Α) Να παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη λογιστική, τη φορολογική, την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και κάθε άλλο σχετικό Νόμο, ή και Προεδρικό Διάταγμα, ή και Απόφαση, ή και Εγκύκλιο Διαταγή που αφορά το έργο του, μη δεχόμενος παρεμβάσεις προφορικές ή και έγγραφες από τον πελάτη εφόσον αυτές εγκυμονούν κινδύνους παραβάσεων της εν ισχύ νομοθεσίας.
Β) Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από τον Νόμο.
 Γ)Να μην παρέχει ανακριβή ή και παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε πελάτες, η προμηθευτές καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα, Φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές.
Δ)Αναλαμβάνει γενικότερα ότι χρειάζεται για την σωστή και εύρυθμη Λογιστική παρακολούθηση της Σχολικής Επιτροπής, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες λογιστικές εργασίες ορίζονται παρακάτω :

 1. Έσοδα – Έξοδα.                                     
  Καταχώρηση Παραστατικών Εσόδων                                                                                                                                          
  Καταχώρηση Κατανομών Πιστώσεων                                                                                                                                          
  Καταχώρηση Παραστατικών Δαπανών                                                                                                                                           
  Έλεγχος Ορθότητας Καταχώρησης Στοιχείων εκ μέρους των Σχολείων                                                                                            
  Μηνιαίες Καταστάσεις προς Απόδοση Κρατήσεων Παρακρατούμενων Φόρων, ΜΤΠΥ, κλπ
  Εκτυπώσεις Βιβλίων Εσόδων - Εξόδων
  Κλείσιμο – Συμφωνία Ταμείου στο τέλος κάθε Μήνα
 1. Απολογισμοί (Ετήσιοι Οικονομικοί, Σχολικής Περιόδου)
 2. Κλεισίματα Έτους
 3. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 και Ε2 κυλικεία)
 4. Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
 5. Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων (ΜΥΦ, επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ.) ,
 6. Αναρτήσεις ΚΗΜΔΗΣ
 7. Τηλεφωνική ή/και έγγραφη απάντηση σε ερωτήματα λογιστικής φύσεως και εν γένει υποστήριξη του έργου της επιτροπής σε επίπεδο παροχής γνωμοδοτήσεων κι ερμηνείας φορολογικών και άλλων διατάξεων (Νόμων , ΥΑ , εγκυκλίων κλπ.
 •  Άμεση διευθέτηση του όποιου ζητήματος άπτεται των αρμοδιοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. και  δύναται να προκύψει στο μέλλον.
 • Απαραίτητη παρουσία του αναδόχου στα Διοικητικά Συμβούλια της Σχολικής Επιτροπής ανά μήνα και στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Λοκρών , εφ’ όσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής
 • Προτεινόμενη διάρκεια σύμβασης από 1-2-2022 μέχρι 31-6-2022, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες  εγκρίνεται δαπάνη έως του ποσού των 1800 ευρώ , με το ΦΠΑ.

Η πληρωμή που ανέρχεται συνολικά  στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1800) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των αναλογούντων κρατήσεων θα γίνεται μετά από  έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών στοιχείων σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εφ’ όσον έχει ολοκληρώσει τις υπηρεσίες του.

Προσφορές που λαμβάνονται μετά την ορισθείσα  προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών .

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Οικονομική προσφορά.
 2. Τίτλοι σπουδών.
 3. Την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού.
 4. Οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε λογιστική υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση των κατατεθειμένων προσφορών.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 7. Θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ με ΚΑΔ ο οποίος να εντάσσεται στα Ελευθέρια Επαγγέλματα και μόνο.
 8. Να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι σε τρεις εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως λαμβάνει τουλάχιστον το 75% των ετησίων αμοιβών του μόνο από έναν.
 9. Να Έχει Συμβάσεις Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με όλους τους εργοδότες του.
 10. Να μην απασχολείται παράλληλα και ως μισθωτός (ΙΚΑ – ΕΦΚΑ) μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος.  

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 28/01/2022 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής και ώρες 10:00-11:00. Τηλ. επικοινωνίας 22330 22015 Ηλεκτρ. Διεύθυνση: sχeplokron@gmail.com

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα μπουν σε ξεχωριστό φάκελο από την Οικονομική Προσφορά ο οποίος θα φέρει ένδειξη:
«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου  (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

 

Ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Λοκρών 

Ιωάννης Μ. Μπονόβας