ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη   22/8/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 18873
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

   Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), δια περιφοράς (τηλεφωνικώς) σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 16η EKTAKTH κατεπείγουσα συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω του ότι η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς στο ΥΠ. ΕΣ. θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 23-08-2023 ΚΑΙ η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024 του Δήμου Λοκρών.
                                                                                   (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ανδρέας Λουκάς)
Θέμα 2ο : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024.
                                                                                   (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ανδρέας Λουκάς)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανδρέας Λουκάς

 

                                                                                                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ