ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη  6/10/2020
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 19387

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                       1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                       2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                       3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                       4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                       5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                       6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 7η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  8:00 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: Παράταση Α) υποβολής προσφορών Β) και ορισμού  της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:  ‘’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  ’’ λόγω της  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 1400/02.10.2020 προδικαστικής προσφυγής του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ», που στρέφεται κατά του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ και κατά της υπ'αρίθμ. 20PROC007334779 2020-09-18 Διακήρυξης, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91808

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 18568/1-10-2020 διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ»

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης 7.10.2020, θα διεξαχθεί δια περιφοράς (Μέσω τηλέφωνου στα κάτωθι τηλέφωνα  Α. Ζεκεντές 6984614185 , 6973801992 Β. Λιάρτης και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξής διευθύνσεις, mayor@dimos-lokron.gov.gr,  basliartis@gmail.com και από ώρα 7:45 π.μ. έως 8:00 π.μ.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ