ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη, 27 ∆εκεµβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 26920


ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής .


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (Αταλάντης: Πλατεία ∆ηµαρχείου) στις 2.1.2024, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόµενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 & τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/ 2023 εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής.

 

Ο προεδρεύων Σύµβουλος
Κων/νος Μπακανδρίτσος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ