ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη   19/01/2024
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1237
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

 

                                                                                                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ Α ́ 163/30.10.2023) , δια ζώσης συνεδρίαση σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:15 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Εκλογή των εκπροσώπων δημοτικού συμβουλίου Λοκρών στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
                                                                (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 2ο : Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση, α) της Επιτροπής εκτίμησης- καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων, β) της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έτους 2024.
                                                               (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Ορισμός μελών Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως την 30.06.2024-μετά καταργείται άρθρο 27 Ν.5056/2023) καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
                                                               (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 4ο : Ορισμός μελών Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έως την 30.06.2024-μετά καταργείται άρθρο 27 Ν.5056/2023) καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
                                                               (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 5ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λοκρών στις Γενικές Συνελεύσεις του Φ.Ο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας A.E.
                                                              (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
                                                              (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 7ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας.
                                                              (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 8ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στην Αστικής Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης ¨ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ¨.
                                                              (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 9ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
                                                              (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 10ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                             (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 11ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Μουσείου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαποδίου .
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 12ο : Επέκταση Μίσθωσης του Λαογραφικού Μουσείου Καλαποδίου στο Δήμο Λοκρών.
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 13ο : Εξουσιοδότηση του Κου Δημάρχου Λοκρών για την παραχώρηση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτήσεις που θα κατατίθενται , μικρής διάρκειας (ωρών- ημερών) αιθουσών , χώρων του Δήμου.
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 14ο : Συγκρότηση επιτροπών υπαίθριου εμπορίου 2024.
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 15ο : Ορισμός υπευθύνων για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Λοκρών στην Τράπεζα Ελλάδος.
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 16ο : Αποδοχή των όρων προσχώρησης και λοιπών εξουσιοδοτήσεων στην από 27-12-2023 κοινή Υπουργική Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Δράσης:
“ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ” με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008” για τα έργα ‘’α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία - τηλεχειρισμός για
τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης’’, για το ενταγμένο έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» με Ωφελούμενο Φορέα τον ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ.
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 17ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου από την παράταξη ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ που δεν εκπροσωπείται στη δημοτική επιτροπή, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
                                                           (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Αταλάντης περί παραχώρησης χώρου, για χρήση ως έδρα του Συλλόγου .
                                                          (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Παναγιούλα Καζάνα)
Θέμα 19ο : Επί αιτήσεως Παραρτήματος Λοκρίδος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας περί παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων του Γυμνάσιου και Λυκείου Μαλεσίνας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον καρκίνο του Πνεύμονα .
                                                          (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Παναγιούλα Καζάνα)
Θέμα 20ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2024.
                                                           (Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
∆ημήτριος Νικολάου

 

                                                                                                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ