Δ Η Μ Ο Σ Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                          Αταλάντη 3/6/2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1031

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) και του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών Δ.Ε. αρ.1-10/2024.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα αντιπυρικής προστασίας περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου και Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» ενταγμένης στο Πρόγραμμα
"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Ε. Δήμου Λοκρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ