Δ Η Μ Ο Σ Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                              Αταλάντη 12/6/2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11154

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ

1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) και του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2024.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π..
ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της αποφάσεως 11/2024 Κοινότητας Μαρτίνου περί απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων στην Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καθορισμού: Α) τιμών μίσθωσης των απαραίτητων οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, Β) της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή με διαπραγμάτευση, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς την Δημοτική Επιτροπή Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
ΘΕΜΑ 9ο: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς σύμφωνα με το Ν.4830/2021 για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 11ο: Πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, στα Τμήματα α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού και β) Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων, Πρασίνου.
ΘΕΜΑ 12ο: Υποβολή πρότασης του Δήμου Λοκρών στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α Βαθμού με περιαστικά δάση με τίτλο ¨Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Λοκρών¨.
ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση σημείων εγκατάστασης ΣΦΗΟ (Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων) του Δήμου Λοκρών".
ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών».
ΘΕΜΑ 15ο:Κανονισμός Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του Εγχειρίδιου Πολιτικών και Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Ε. Δήμου Λοκρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ