ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη   16/02/2024
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2995
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

 

                                                                                                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρίες, Κύριοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ Α ́ 163/30.10.2023) , δια ζώσης συνεδρίαση σύµφωνα µε τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιµή να σας καλέσω να συµµετέχετε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα πραγµατοποιηθεί: την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00 µ.µ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 17ης-22ης συνεδριάσεων έτους 2023.
                                                                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Δημήτριος Νικολάου)
Θέμα 2ο : Απολογισµός έτους 2023 και Προγραµµατισµός έτους 2024 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. µε βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Απαλλαγή δηµοτικών τελών των µονάδων εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων (ποιµνιοστάσια) του Δήµου Λοκρών τα οποία έχουν προσβληθεί από ευλογιά µέχρι την επαναλειτουργία τους.
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 4ο : Τριµηνιαία έκθεση αποτελεσµάτων χρήσης προϋπολογισµού Δ΄ τρίµηνου 2023
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 5ο : Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 6ο : Ορισµός Δηµοτικών Συµβούλων µελών Επιτροπής Ισότητας Δήµου Λοκρών.
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 7ο : Ορισµός Δηµοτικών Συµβούλων µελών του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήµου Λοκρών.
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 8ο : Έγκριση Απολογισµού - Ισολογισµού οικ. έτους 2023, κληροδοτήµατος Στέλλας Μπιτσάκου χας Κων/νου επί της οδού Κριµαίας 9-13, 5ος όροφος στην περιοχή Ελληνορώσσων Αθήνας.
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 9ο: Έγκριση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2024 κληροδοτήµατος Στέλλας Μπιτσάκου χας Κων/νου επί της οδού Κριµαίας 9-13, 5ος όροφος στην περιοχή Ελληνορώσσων Αθήνας.
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 10ο : Υποβολή αιτήµατος αποχώρησης του Δήµου Λοκρών από την "Παρέµβαση"
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 11ο : Ορισµός εκπροσώπων του Δήµου Λοκρών στην Π.Ε.Δ., για την επικαιροποίηση του µητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισµού των έργων.
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 12ο : Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήµου Λοκρών έτους 2023.
                                                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Συλλογου Γυναικών Λιβανατών ¨Η ΠΥΡΡΑ¨.
                                                                                           (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 14ο : Πρόγραµµα Δακοκτονίας έτους 2024.
                                                                                           (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αθανάσιος Αγγελής)
Θέμα 15ο : Τροποποίηση κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήµου Λοκρών.
                                                                                           (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Ιωάννης Ανεστόπουλος)
Θέμα 16ο : Επί αιτήσεων α) Κας Ηλιοπούλου Όλγας περί χορήγησης παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως, β) Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. περί σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας,.
                                                                                          (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
Δημήτριος Νικολάου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ