ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη   22/1/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου:  1386
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που θα διεξαχθεί την 27η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 μ.μ. ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 6-19/2020.

                  (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής έκδοσης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη) του Λιμεναρχείου Στυλίδας & του Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την εκποίηση ή καταστροφή άχρηστου υλικού και κινητού εξοπλισμού και Αξιολόγησης Καταλληλότητας η μη Οχημάτων και Μηχανημάτων  του Δήμου Λοκρών.

                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Αμοιβή δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06).

                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Λοκρών.

                   (Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

 Θέμα 7ο : Μείωση μισθώματος Σχολικών Κυλικείων (Απόφαση 1/3/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

                  (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Μαρία Τζνακάκη)

 Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.                   

               (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 9ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού  Δ΄ τρίμηνου 2020             

               (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 10ο : Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Λοκρών) .                   

              (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 11ο : Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση Μικρή Σουβάλα , Κοινότητας Αρκίτσας.                    

              (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 12ο : Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Λοκρών.                   

              (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 13ο : Έγκριση μελετών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».

             (Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 27.1.2021 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης