ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη    22/1/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                          Αριθ. Πρωτ:1412
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                                                                                       

Προς :

1. Καλλή Χρήστο
2. Κυριάκου Ελένη
3. Δουμάνη Μαρία
4. Μπακανδρίτσο Κων/νο
5. Σωτήρχο Νικόλαο
6. Ντέλιο Κων/νο
Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

ΑΤΑΛΑΝΤΗ       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2021

Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

            Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αταλάντης την   27-1-2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

ΘΕΜΑ 1Ο : Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

ΘΕΜΑ 2ο : Μίσθωση Δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Λαμιέων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

ΚΟΙΝ :

1. Καπουκίνη Παναγιώτη                                           
2. Δάρα Παγώνα
3. Τσοχαντάρη Δημήτριο
Αναπληρωματικά Μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από τον Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ’ αρίθμ. 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 ΠΝΠ, η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Τετάρτης 27-1-2021 θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Πέτρου Κων/νος