ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                Αταλάντη  8/1/2021
                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 318

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 13η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Ορισμός υπολόγων πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 2o: Ορισμός υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ένταξης πρότασης Δήμου Λοκρών στον άξονα προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», καθώς και την αποδοχή χρηματοδότησης 39.680,00 ευρώ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. .

ΘΕΜΑ 4o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5o: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση Μελέτης και Υποβολή Αιτήματος ένταξης στην Α.Π.: 16402 Πρόσκληση ΑΤ02 για την Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων».

ΘΕΜΑ 7o: Επί της αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού οικ. Έτους 2019

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΛΑΡΚΟ).

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Βαρελογιάννη Ιωάννας  κλπ).

ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση 1) Παισίου Γεωργία κλπ).

ΘΕΜΑ 11o: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Αγγελή Παναγιώτη κλπ).

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης 13.1.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.