Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 8/1/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 415

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής (Α74 ν. 3852/10).
ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β’ Εξαμήνου οικονομικού έτους 2023
ΘΕΜΑ 3ο: Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων σε λογαριασμό του Δήμου Λοκρών καθώς και κλείσιμο των προαναφερθέντων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων.
ΘΕΜΑ 4ο: Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο Λοκρών με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ' αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Σκοπιμότητας Πράξης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες Κυανή Ακτή Λιβανατών, Λιβριχιό Αρκίτσας, Σκάλα Αταλάντης, Σχοινιάς Λιβανατών του Δήμου Λοκρών».
ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης κτημάτων ¨ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ¨.
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λοκρών.
ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός υπολόγων πάγιας προκαταβολής.ΘΕΜΑ 9Ο: Ορισμός υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός δικηγόρου.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
2. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή
3. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου
4. Τζανακάκη Μαρία του Άρη
5. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου
6. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ