ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                            Αταλάντη   15/10/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου:  24736
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) τη με (
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910) (ΦΕΚ 4674/Β/2021), ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515/12.10.2021, γ) την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr),  την Τετάρτη  20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών, κ.λπ.) στους οικισμούς του Δήμου Λοκρών.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές) 

Θέμα 2ο : Προσαρμογή τελών ύδρευσης στον ενιαίο κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Λοκρών.                                                   

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2021

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Αντικατάσταση  μελών του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Επί αιτήσεως οικιστών Αγίας Αικατερίνης Αρκίτσης

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Νικόλαος Ανεστάκος)

 Θέμα 7ο :  Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2021.

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 Μάιτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ