ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αταλάντη    10/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ: 27684
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                                                                                  

Προς : 1.  Καλλή Χρήστο
2. Κυριάκου Ελένη
3. Δουμάνη Μαρία
4. Μπακανδρίτσο Κων/νο
5. Τζανακάκη Μαρία
6. Λουκά Ανδρέα
Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής


ΑΤΑΛΑΝΤΗ  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2021

Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

            Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αταλάντης την   15-11-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

ΘΕΜΑ 1o : Εκλογή Αντιπροέδρου Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση περί χωροθέτησης σημείων επαναφόρτησης ηλεκτρικών οχημάτων για τον Δήμο Λοκρών

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

ΚΟΙΝ :   1. Καπουκίνη Παναγιώτη
                2. Δάρα Παγώνα
                3. Τσοχαντάρη Δημήτριο
           Αναπληρωματικά Μέλη της
           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Πέτρου Κων/νος