ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη   26/5/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11759
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

      Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Έγκριση Σχεδίου σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας (άρθρο 99 Ν.3852/2010) για την «Συνδρομή του Δήμου Καμένων Βούρλων προς τον Δήμο Λοκρών με
υπάλληλο του για τη συνέχιση της άσκησης αρμοδιοτήτων διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.β της παρ. 2 και περ. β της παρ. 2 και περ β της
παρ.3 του άρθρου 83 του Ν.5021/2023.
                                                                                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Πρόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο της Πράξης με
τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας του Δήμου Λοκρών» προϋπολογισμού 800.000,00 € πλέον ΦΠΑ που θα υποβληθεί βάσει της υπ’ αριθμ.
Α.Π.ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023 Πρόσκλησης και τις τροποποιήσεις αυτής, του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Πυλώνας Ανάκαμψης: «1 - Πράσινη Μετάβαση», Άξονας: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» Δράση: «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», Τίτλος Έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας», Κωδικός Έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
                                                                                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Πρόθεση συμμετοχής και υπογραφή της «Διακήρυξης Αρχών Συνεργασίας ΟΤΑ προς τη δημιουργία ενός Δικτύου για την Προστασία της Βιομηχανικής Κληρονομιάς»

                                                                                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Λοκρών
                                                                                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου σχεδίου μεταξύ του, Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών με το Δήμο
Λοκρών, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ»
                                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Α΄ τρίμηνου
2023 .
                                                                                             (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών .

                                                                                             (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου χας Κων/νου επί της οδού Κριμαίας 9-13, 5ος όροφος στην περιοχή Ελληνορώσσων Αθήνας.                                                                                                                                     (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Έγκριση δαπάνης Ιστορικού Φωτογραφικού Λευκώματος Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών και εξειδίκευση πιστώσεως.
                                                                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως Κατσίφα Κων/νου του Πέτρου περί τροποποίησης του συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου στον Όσιο Σεραφείμ Αταλάντης.
                                                                                           (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 12ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για τη συγκρότηση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλία.
                                                                                           (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 13ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί απολογισμού οικ. Έτους 2022.
                                                                                           (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί απολογισμού οικ. Έτους 2022.
                                                                                           (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 15ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
                                                                                           (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης περί απολογισμού οικ. Έτους 2022.
                                                                                          (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης Κος Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 17ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
                                                                                          (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης Κος Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 18ο : «Ορισμός Σχολικών Μονάδων για την συμμετοχή στο έργο: «Μικρή Επανάσταση στην εκπαίδευση: Αναδεικνύουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των Ελλήνων του Αύριο...», που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
                                                                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 19ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί απολογισμού οικ. Έτους 2020.
                                                                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 20ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί απολογισμού οικ. Έτους 2021.
                                                                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 21ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί απολογισμού οικ. Έτους 2022.
                                                                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 22ο : Λειτουργία παραρτήματος του 1ου ΝΓ Μαλεσίνας στον οικισμό του Θεολόγου.
                                                                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 23ο : Πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για το έτος 2023.
                                                                                         (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

Θέμα 24ο : Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας (οδοκαθαριστής) με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού) για τη
Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.
                                                                                         (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

Θέμα 25ο : Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2023.

                                                                                        (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

Θέμα 26ο : Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Λοκρών με ΑΦΜ 998441139 κατά την περίοδο 2023-2024.

                                                                                         (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

Θέμα 27ο : Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) για την
ενίσχυση εργοδοτών για την πρόσληψη 8.500 μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 55-67 ετών.

                                                                                        (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

Θέμα 28ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

                                                                                        (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 29ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : ‘’Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών’’
                                                                                       (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 30ο : Επί αιτήσεως Νικολάου Παπαχριστόπουλου περί εγκατάστασης τέντας εξωτερικού χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του.
                                                                                     (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 31ο : Επί αιτήματος χρήσης χώρου στο κτίριο του Νηπιαγωγείου/Παιδικού Σταθμού Λάρυμνας για την εγκατάσταση γεωφυσικού οργάνου.
                                                                                      (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ανδρέας Λουκάς

 

                                                                                                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ