ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                Αταλάντη  21/4/2023

                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9162

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
2. κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 και ώρα ( 9:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2023 (03-04-2023 ) μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λοκρών με τίτλο “Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Μονοπατιών Πεζοπορίας του Δήμου Λοκρών“ και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 800.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516 (28/02/2023) Πρόσκληση - 1η Τροποποίηση, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής , Άξονας "1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων , ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας", Δράση «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» όπως ισχύει..

ΘΕΜΑ 2o: Υποβολή πρότασης του Δήμου Λοκρών στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» στον Άξονα Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ́ ΚΑΙ Β ́ ΒΑΘΜΟΥ»

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή δωρεών.

ΘΕΜΑ 5o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Κ. Ντέλιος,
  2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:


Τα περιεχόμενα αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν συνημμένων προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη. Περιέχουν εμπιστευτικές ή / και προνομιακές πληροφορίες και μπορεί να προστατεύονται νομικά από την δημοσιοποίησή τους. Εφόσον δεν είστε ο παραλήπτης αυτού του μηνύματος ή κάποιος αντιπρόσωπός του ή αν το μήνυμα σας έχει σταλεί κατά λάθος, παρακαλούμε ειδοποιήστε άμεσα τον αποστολέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια, διαγράψτε αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα. Αν δεν είστε ο παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διάδοση ή αποθήκευση του μηνύματος ή των συνημμένων του απαγορεύεται αυστηρά. Οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ένα τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τον προϊστάμενό τους.