Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 19/4/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7234

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα (14:00 μ.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) και του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2021 Δήμου Λοκρών, α)Υποβολή για προέλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2021του Δήμου Λοκρών ήτοι: Ισολογισμού της 31.12.2021 , Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2021) , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού της 31.12.2021 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2021), β)Σύνταξη Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δήμου Λοκρών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2022 Δήμου Λοκρών,

α)Υποβολή για προέλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022του Δήμου Λοκρών ήτοι: Ισολογισμού της 31.12.2022 , Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022(1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022) , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού της 31.12.2022 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022 (1 Ιανουαρίου 2022– 31 Δεκεμβρίου 2022), β)Σύνταξη Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δήμου Λοκρών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 4o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 2ου Πρακτικού την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» για την υποομάδα 2.2 (Γάλατα Εργαζομένων Δήμου Λοκρών 9ΜΗΝΟΥ).
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση 2ου Πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» .
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση 3ου Πρακτικού του έργου «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων υποδομής για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Λοκρών».
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 11o: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2024.
ΘΕΜΑ 12o: Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας Δ. Λοκρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5222470 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», έγκριση και παραλαβή της αριθ. 5/2024 μελέτης που συνέταξε η Τ.Υ. Λοκρών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας Δ. Λοκρών».
ΘΕΜΑ 13o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 14o: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς την Δημοτική Επιτροπή Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
ΘΕΜΑ 15o: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς την Δημοτική Επιτροπή Λοκρών περί διαγραφής του Αντιρρυπαντικού τέλους της εταιρείας ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου 527/2024 περί κατεπείγον ανάθεσης ορισμού δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 17o: Περί επιλογής προσληπτέων υδρονομέων άρδευσης για τη διανομή και φύλαξη των υδάτων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2024.
ΘΕΜΑ 18o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 35748/16.4.2024: ΑΔΑ: 60Χ746ΜΤΛ6-7ΝΗ, απόδοσης εσόδων 56.280,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων – Β΄ κατανομή έτους 2024.
ΘΕΜΑ 19o: Πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος-Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού.
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ‘’Ανακαίνιση των ΚΕΠ του Δήμου Λοκρών’’.

 

Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
2. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή
3. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου
4. Τζανακάκη Μαρία του Άρη
5. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου
6. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου
7. Καρατράντος Θωμάς του Τράντου
8.Γενική Γραμματέα Λοκρών Κα Σαμπρίνα Τσάκωνα-Τβίσς
9.κ. Γ. Σκρέτη για την Δημοσίευση στην Ιστοσελίδα Δήμου Λοκρών

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ