ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη   16/6/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13329
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

      Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών Νο 1-5/2023.
                                                       (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κος Ανδρέας Λουκάς)


Θέμα 2ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας «Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: " Βελτίωση-
επισκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λοκρών δαπάνης 831.618,39 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% " κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 5-10-2023 .
                                                       (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 3ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» περί επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος περαίωσης εργασιών του έργου ¨Ανέγερση δίδυμων τοπόσημων μνημείων
αναπαράστασης Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση Π/Χ Πλατείας Ελευθερίας Δ.Ε. Μαλεσίνας, κατά εκατόν τριάντα έξι (136) ημερών ήτοι μέχρι 13-12-2023 .
                                                        (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 4ο : Επί αιτήσεως π. Κων/νου Βουρλιά περί χορήγησης παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως Αταλάντης .
                                                        (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 5ο : Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού) του Δήμου Λοκρών.
                                                        (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)


Θέμα 6ο : Πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2023.
                                                        (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)


Θέμα 7ο : Επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ
Ηλεκτρολόγου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα λόγω μη κάλυψής τους με τη διαδικασία της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ.
                                                         (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)


Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 9ο : Επί αιτήματος της θεατρικής ομάδας του Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών περί παραχώρησης θεατρικής σκηνής Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών, για την πραγματοποίηση
προβών και θεατρικών παραστάσεων.
                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 10ο : Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου (1) : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» με MIS 5002345 η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 & του υποέργου (2): «Παράρτημα για πληθυσμό ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» με MIS 5002345 η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λοκρών κου Ζεκεντέ Αθανασίου , ως νόμιμου εκπροσώπου , για την υπογραφή των τροποποιήσεων των ανωτέρω αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ)
                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 11ο : Επί της αποφάσεως Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών 13/160Α/2020/21-10-2020 (6ΕΖΙΩΛΤ-ΛΦΜ) περί έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» , με υποέργο (1) : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών» & υποέργο (2) : «Παράρτημα για πληθυσμό ΡΟΜΑ»
                                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 12ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών, για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Α.12 (Λάρυμνα - Σκορπονέρια) και Α.13. (Αταλάντη Φθιώτιδας) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α.Ε.", με τον διακριτικό τίτλο "ΕΤ.ΑΝ.ΥΔΑ.Λ. Α.Ε."
                                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 13ο : Καθορισμός Αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.
                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 15ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
                                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί απολογισμού οικ. Έτους 2020.
                                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Νικόλαος Σωτήρχου)


Θέμα 17ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί απολογισμού οικ. Έτους 2021.
                                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Νικόλαος Σωτήρχου)


Θέμα 18ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί απολογισμού οικ. Έτους 2022.
                                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Νικόλαος Σωτήρχου)

Θέμα 19ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018¨.
                                                         (Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ανδρέας Λουκάς

 

                                                                                                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ