Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 9/5/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8317

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) και του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού A΄ τρίμηνου 2024.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του
Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεάς.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 5ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου πρακτικού για την «Προμήθεια ενός (1) κλαδοτεμαχιστή».
ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Ε΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.
ΘΕΜΑ 8ο: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2024.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 10ο: Πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 1296055/08-11-2023 2η Τροποποίηση για επιχορήγηση εργοδοτών για την πρόσληψη 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω.

 

Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ