ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                      Αταλάντη  24/3/2022
                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 6587

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου

2. κ. Έλενα Κυριάκου

3.κ. Νικόλαος Ανεστάκος

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου

6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β’)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 ” (μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο , της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 30η Μαρτίου 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός τέλους είσπραξης για τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά άδεια και θέση. 

ΘΕΜΑ 2ο : Παράταση μίσθωσης  ακινήτου στην θέση «Ανεμόμυλος» Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών .

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Γεωργίας Παϊσίου)

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Μαρίας Τζαβέ)

ΘΕΜΑ 5ο : Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. 17676/17-3-2022 ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8 συμπληρωματική κατανομή Έτους 2022 ποσού 27.765,00 ευρώ) των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (17664/17-3-2022 κατανομή έτους 2022 ποσού 115.695,44 ευρώ ΑΔΑ: ΩΔΒΖ46ΜΤΛ6-7ΥΩ)

ΘΕΜΑ 7ο : Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ αριθμ, 153/2022 απόφασης  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 8ο : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός των όρων δημοπρασίας των περίπτερων Δήμου Λοκρών, α) στη παραλία «Λιφάτα», έμπροσθεν δημοτικού οικοπέδου στην Αρκίτσα, β) Επί της Πλατείας Αγίου Κων/νου (Δυτική πλευρά) στη Μαλεσίνα

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση 4ου πρακτικού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 13ο : Εισήγηση της ΕΔ για αιτιολόγηση προσφοράς στο έργο «Βελτίωση- επέκταση δίκτυο υδροληψίας μετά παρελκόμενων για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης και συντήρηση δημοτικού φωτισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας»

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ