Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                             Αταλάντη 25/5/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11593
                                                                                                 

                                                                                                                                                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                                                                              ΠΡΟΣ
                                                                                                                                                       1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
                                                                                                                                                       2. κ. Μαρία Τζανακάκη
                                                                                                                                                       3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
                                                                                                                                                       4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
                                                                                                                                                       5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
                                                                                                                                                       6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                                                                          Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

                                                                                                                                                                          ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ


Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή έγκρισης Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων,
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0), του έργου Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Μαρτίνου Δ.Ε. Οπουντίων Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού 2,009,860 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με επιλέξιμη δαπάνη ΤΑΑ 1.004.930,00 ευρώ και λοιποί πόροι 1.004.930,00 ευρώ.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή απόφασης ΥΠ. ΕΣ. 44850/18-5-2023 (ΑΔΑ:ΩΝΘΩ46ΜΤΛ6-77Η) περί κατανομής στο Δήμο Λοκρών πιστώσεως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023,συνολικού ποσού ύψους 55.700,00 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή των όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης και συναφών εξουσιοδοτήσεων στην με Α.Π.: 2502/26.04.2023 (ΑΔΑ: Ψ5Γ746Ψ844-5ΨΡ) Πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΥΠΕΝ (Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ) με κωδικό πρόσκλησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2023-2024 της πράξης: «Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης» του Δήμου Λοκρών που υπάγεται στο ΜΕΤΡΟ 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο - 2.8. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων καθώς και αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 5ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Α΄ τρίμηνου 2023.
ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 7ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» ορισμός ημερομηνίας και ώρα ανοίγματος
των οικονομικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ και ΛΑΡΥΜΝΑΣ», ορισμός ημερομηνίας και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ”», ορισμός ημερομηνίας και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων σχολικών κτιρίων (Ο.Τ. 6) Μαρτίνου Δήμου
Λοκρών».
ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Λάρυμνας –Μαλεσίνας, προϋπολογισμού 806.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).του Δήμου Λοκρών»
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση ΧΑΔΑ).
ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση ΛΑΡΚΟ).
ΘΕΜΑ 17ο: Επί αιτήσεως Κατσίφα Κων/νου του Πέτρου περί τροποποίησης του συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου στον Όσιο Σεραφείμ Αταλάντης.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.


                         Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

                                                                                                                                                                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                           ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ