Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 17/5/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8840

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και ώρα (8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) και του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης και εξόδων κίνησης, δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Κου Ιωάννη Ανεστόπουλου για τη μετακίνηση του στην ανοικτή συζήτηση/συνάντηση εργασίας που διοργανώνεται από τα Επιμελητήρια Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, για την προώθηση της ελιάς Καλαμών και τη δημιουργία βάσης στήριξης σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την αναγνώρισή του ως εθνικού προϊόντος και τη συλλογική στήριξή του ως τέτοιου στο Γύθειο στις 1 Ιουνίου 2024
ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς την Δημοτική Επιτροπή Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς.
ΘΕΜΑ 7ο: Επί της αποφάσεως 18/188/2023 Ο.Ε. περί Αποδοχής δωρεάς ΕΡΗΜΙΑ ΕΠΕ (Κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων).

ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση στο Δ.Σ. τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.5056/2023 λόγω κατάργησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ήτοι :του Ν.Π.Δ.Δ" Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών", " Για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών" και " Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης.
ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση στο Δ.Σ. Κανονισμού Φιλαρμονικής Δήμου Λοκρών.
ΘΕΜΑ 10ο: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2024.

 

 

Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ