ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                           Αταλάντη 16/10/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 20976
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 21η Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

Θέμα 2ο : Αμοιβή δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06).
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Έγκριση και ψήφιση πίστωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Λοκρών.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων λουομένων (κατά λόγο χωρικής αρμοδιότητας) ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2021.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λοκρών και ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στην Αταλάντη .
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Έγκριση Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) της πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 11/144/2020 περί Αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (Επί αιτήσεως Χριστίνας Μαρίας Κοντοπάνου)
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Αντικατάσταση μέλους/μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Μαρία Τζανακάκη)

Θέμα 10ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 11ο : Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 12ο : Εκκίνηση της διαδικασίας εκμίσθωσης μίας (1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου στη παραλία ¨ΛΙΦΑΤΑ¨, Κοινότητας Αρκίτσας. έμπροσθεν του Δημοτικού οικοπέδου.
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 13ο : Εκκίνηση της διαδικασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση ¨ΜΙΚΡΗ ΣΟΥΒΑΛΑ¨, Κοινότητας Αρκίτσας.
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 14ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 15ο : Αναπροσαρμογή των συντελεστών του Δημοτικού φόρου άρθ. 10 του Ν. 1080/80 κατά κοινότητα
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 16ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2020
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Ε.Ζ.Α. περί Παράτασης της παραχώρησης της χρήσης της Δημοτικής γεώτρησης στη θέση «Βρούζα» της Τοπ. Κοιν. Κυπαρισσίου.
(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 18ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος
(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


Μάιτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ


Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 21.10.2020 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.