ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη   30/6/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14920
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:45 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών, για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Α.12 (Λάρυμνα - Σκορπονέρια) και Α.13. (Αταλάντη Φθιώτιδας) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α.Ε.", με τον διακριτικό τίτλο "ΕΤ.ΑΝ.ΥΔΑ.Λ. Α.Ε."
                                                                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 2ο : Έκφραση γνώμης του Δήμου επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2024, με βάση το αρ. 242 του ν.4555/2018.
                                                                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 3ο : Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ή δωρεάν διάθεση του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460992903003/0/0, στο οποίο στεγάζεται το Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας.
                                                                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 4ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου 1ου Νηπιαγωγείου Αταλάντης.
                                                                                                                                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Επί αιτήσεως 14363/27-4-2023 Κου Ιωάννη Πολιτικού περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου με αριθμό αγροτεμαχίου 313 ιδιοκτησίας του Δήμου Λοκρών έκτασης 6.172,91 τμ το οποίο βρίσκεται στη θέση Μεράδες- Ροδίτσα.
                                                                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 6 : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 7ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης έτους 2023.
                                                                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 8ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.
                                                                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 9ο : Επί αιτήσεως Κομματικής Οργάνωσης Κ.Κ.Ε. Αταλάντης περί παραχώρησης χώρου.
                                                                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Α.Σ. Λοκρός περί παραχώρησης χώρου.
                                                                                                                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως Α.Π.Ο. Αταλάντης περί παραχώρησης χώρου.
                                                                                                                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 12ο : Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού.
                                                                                                                                  (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)


Θέμα 13ο : Επί αιτήσεων δημοτών περί χορήγησης παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεων.
                                                                                                                                 (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ανδρέας Λουκάς

 

                                                                                                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ