Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                              Αταλάντη 8/6/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12667

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λοκρών σε πάροχο υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο και ηλεκτροκίνησης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ακινήτου του Δήμου Λοκρών επί της οδού Μετσόβου 10 Αθηνών Ν.Αττικής.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 4ο: Επί της αποφάσεως 11/107/2023 με ΑΔΑ: 9ΨΘΖΩΛΤ-ΝΑ5, περί Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» (υπηρεσίες μελέτης) και λήψη νέας απόφασης με τριμελή επιτροπή
ΘΕΜΑ 5ο: Επί της αποφάσεως 11/108/2023 με ΑΔΑ: 60ΟΓΩΛΤ-ΦΔ4, περί Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ» (υπηρεσίες μελέτης) και λήψη νέας απόφασης με τριμελή επιτροπή.
ΘΕΜΑ 6ο: Επί της αποφάσεως 12/125/2023 με ΑΔΑ: 6Μ83ΩΛΤ-ΑΩΚ, περί Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ και ΛΑΡΥΜΝΑΣ», ορισμός ημερομηνίας και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου από την αρμόδια τριμελή επιτροπή.
ΘΕΜΑ 7ο: Επί της αποφάσεως 12/126/2023 με ΑΔΑ: 6ΝΣΩΩΛΤ-ΦΜΛ, περί Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ”», ορισμός ημερομηνίας και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου από την αρμόδια τριμελή επιτροπή.
ΘΕΜΑ 8ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση κτηματολογίου).


                                                                                                                           Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
                                                                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ
ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ