ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                    Αταλάντη  8/4/2022

                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7914

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1.κ. Μιχάλης Παπανικολάου

2. κ. Έλενα Κυριάκου

3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου

6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β’)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 ” (μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο , της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 13η Απριλίου 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα ( 13:00 μ.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λοκρών μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή απόδοσης κατανομής έτους 2022 ποσού 83.700,00 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, στο Δήμο Λοκρών, (20406/29-3-2022 ΑΔΑ: 6ΠΝ946ΜΤΛ6-ΑΧ8).

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών άρση επικινδυνότητας και αντιπλημμυρικής  θωράκισης στην περιοχή Θεολόγου Μαλεσίνας  που επλήγει από την θεομηνία της  29-09-2018

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 1ου  πρακτικού ηλεκ/κής δημοπρασίας του έργου Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Λοκρών (Α+Β Φάση).

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 1ου  πρακτικού ηλεκ/κής δημοπρασίας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

ΘΕΜΑ 7ο :  Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση ΤΑΠ 1997-2007  ΛΑΡΚΟ)

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση αντ/κό 2010 ΛΑΡΚΟ)

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση Παναγιώτη Ματ. Παπαμάρκου)

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση Άγγελου Ψαρρά)

ΘΕΜΑ 11ο : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 12ο : Εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 13ο : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση 2ου  πρακτικού ηλεκ/κής δημοπρασίας του έργου Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στη κτηματική περιφέρεια Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ.

ΘΕΜΑ 15ο : Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ¨Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου¨ 2021 Α.Π.2 ¨Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου¨ για τη δράση Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ΕΣΕ Κ.Κ.¨ στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΕΣ 2021 (ΑΠ 4559/28-6-2021) του Πράσινου Ταμείου.

ΘΕΜΑ 16ο : Ανάκληση της 12/112/2022 απόφασης Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης  για την Έγκριση 4ου  πρακτικού (κατακύρωση) ηλεκ/κής δημοπρασίας της Προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 17ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών ».

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ