ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη   31/7/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 17339
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και ώρα 18:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. Λοκρών Νο 6-10/2023.
                                                                                (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ανδρέας Λουκάς)
Θέμα 2ο : Έγκριση συμμετεχόντων πωλητών εμποροπανήγυρης Αταλάντης έτους 2023.
                                                                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Ορισμός δικηγόρου για την προσβολή της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/41373/2915 από 7.7.2023 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα, «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου με τίτλο: ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 121,0 ΜW (22 Α/Γ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΕΡΗΜΙΑ’, Δ.Ε ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ & Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”»
                                                                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικτής δραστηριότητας: α) κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 800 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους, β) εγκατάσταση επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος που περιλαμβάνει θερμική επεξεργασία (παστερίωση μίγματος αποβλήτων και αποτέφρωση των νεκρών ζώων), υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, γ) εγκατάσταση επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3), δ)ηλεκτροπαραγωγή από καύση του βιοαερίου που έχει παραχθεί από αναερόβια χώνευση των αποβλήτων, ε) εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μη επικίνδυνα απόβλητα, στ) εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ενεργειακά φυτά ή ενσιρώματα καλαμποκιού, ζ) εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα και από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα (εργασία R3) και η) ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα στη στεριά, στη θέση «Γκορίτσα», Τ.Κ. Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών, Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΓΛΚ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι.Κ.Ε.» (ΠΕΤ: 2306959327).
                                                                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 5ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27 MW της εταιρείας της ¨W.E. GRΑΙGOS NEW ENERGIES MIKE¨ στη θέση΄΄ΑΓΡΙΛΙΑ - ΜΥΛΟΒΟΥΝΙ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ:2307975827)
                                                                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 6ο : Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Λοκρών.
                                                                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 7ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Β΄ τρίμηνου 2023
                                                                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 9ο : Oρισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή αυτού, προκειμένου να συγκληθεί η επιτροπή Λιμεναρχείου Στυλίδας για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων λουομένων (κατά λόγο χωρικής αρμοδιότητας) ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2024.
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 10ο : Επί αποφάσεως 5/76/2020 Δ.Σ. Λοκρών περί παραχώρησης τμήματος του μη αποπερατωμένου Γυμνασίου Καλαποδίου.
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 11ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.
                                                                              (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 12ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.
                                                                             (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 13ο : Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές με πιστωτικό ίδρυμα (υπογραφή συνεργασίας εντολών πληρωμών καθώς και της τροποποίησης αυτής).
                                                                             (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Κου Γεωργίου Θεοφανόπουλου περί παράτασης μίσθωσης περιπτέρου.
                                                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Κων/νου Ι. Γκάτα περί τροποποίησης της αριθ. 26753/1-12-2022 σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Λοκρών.
                                                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 16ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023
                                                                            (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 17ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.
                                                                            (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Κος Μιχάλης Παπανικολάου)
Θέμα 18ο : Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο της υπ’αρίθμ.2269 Πρόσκλησης ΟΠΣ (ΑΔΑ: 6ΒΒ57ΛΗ-6ΨΤ) , με κωδικό αριθμό 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027 .
                                                                            (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)
Θέμα 19ο: Πρόσληψη προσωπικού με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών.
                                                                            (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)
Θέμα 20ο : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) για την ενίσχυση εργοδοτών για την πρόσληψη 8.500 μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 55-67 ετών.
                                                                             (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)
Θέμα 21ο : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Λοκρών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023 – 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 55472/23-07-2021 ( Β΄3352) Υπουργική απόφαση.
                                                                              (Εισηγήτρια η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)
Θέμα 22ο : Oρισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 23ο : Oρισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ».
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 24ο : Oρισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, για το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΖΕΛΙΟΥ» Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 25ο : Oρισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ» Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας.
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 26ο : Oρισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΤΕ» Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 27ο : Αποδοχή σημείων τοποθέτησης των συγκεντρωτών sensus για την κάλυψη Σταθερού δικτύου για τις λήψεις των μετρήσεων από τα ψηφιακά Υδρόμετρα iperl.
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 28ο : Επί αιτήσεων δημοτών περί χορήγησης παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεων.
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 29ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 30ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Λοκρών Α+Β Φάσης»
                                                                             (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ανδρέας Λουκάς

 

                                                                                                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ