Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                             Αταλάντη 16/6/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13328

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου 2 με τίτλο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου: «Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών».
ΘΕΜΑ 3ο: Υπαγωγή στο άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 του Ν. 4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα, έγκριση όρων διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) και το άρθρο 32Α (που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) του Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 του Ν. 4782/2021 και συγκρότηση τριμελούς οργάνου διαδικασίας διαγωνισμού κατ’ άρθρο 43 παρ. 1γ του Ν. 4605/2019 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 του Ν.4782/2021, του έργου με τίτλο : «Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών» προϋπολογισμού 2.232.000,00 € με τον ΦΠΑ 24% .
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων σχολικών κτιρίων (Ο.Τ. 6) Μαρτίνου Δήμου Λοκρών»
ΘΕΜΑ 5ο: Επικαιροποίηση έγκρισης 1ου πρακτικού διαγωνισμού από τη νέα τριμελής Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 13/142/2023 απόφαση της Ο.Ε., με ΑΔΑ: ΨΘΡΜΩΛΤ-ΑΧΞ, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ και ΛΑΡΥΜΝΑΣ» , ορισμός ημερομηνίας και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 6ο: Επικαιροποίηση έγκρισης 1ου πρακτικού διαγωνισμού από τη νέα τριμελής Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 13/141/2023 απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ: 6ΕΙ3ΩΛΤ-Η9Ξ, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για το έργο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ”», ορισμός ημερομηνίας και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
ΘΕΜΑ 7ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.

                                                                                                                          Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
                                                                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ
ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ