Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                             Αταλάντη 23/6/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14394

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα ( 8:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Επί της αποφάσεως 6/55/2023 με ΑΔΑ: 6Ο4ΡΩΛΤ-ΝΑΑ, περί Ορισμός μελών Επιτροπής διαγωνισμού του έργου ¨Βελτίωση ποιότητας και επάρκεια δικτύων ύδρευσης Δήμου Λοκρών¨ και λήψη νέας απόφασης με επταμελή επιτροπή.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 54713/20.06.2023:ΑΔΑ: 6ΙΩ246ΜΤΛ6-6ΓΟ, απόδοσης εσόδων 253.718,08 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – ΣΤ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΘΕΜΑ 3ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού τριμελούς οργάνου διαδικασίας διαγωνισμού κατ’ άρθρο 43 παρ.1γ του Ν. 4605/2019 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 του Ν.4782/2021, του έργου με τίτλο :«Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών» προϋπολογισμού 2.232.000,00 € με τον ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων

                                                                                                                          Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
                                                                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ
ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ