ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                               Αταλάντη   23/11/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου:  23723
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που θα διεξαχθεί την 27η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα (20:00 – 23:30) σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές) 

Θέμα 3ο : Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 13/159/2020 περί Ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λοκρών και ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στην Αταλάντη  .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Εξουσιοδότηση Κου Δημάρχου Λοκρών  υπογραφής συμβόλαιου  διανομής του επίκοινου ακινήτου συνιδιοκτησίας του ∆ήμου Λοκρών  και του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης κειμένου επί της οδού Σεραφείμ Κοκκόλα με ταυτόχρονα σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Αντικατάσταση μελών Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Επί αιτήσεως Κου Ανέστη Παπαμάρκου .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Χάρτα δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί Μετονομασίας Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Λάρυμνας.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος  Μιχάλης Παπανικολάου)

 Θέμα 9ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 10ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.

 (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 11ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

 (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                              

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάϊτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 27.11.2020 θα γίνει με την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr) η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 ΚΥΑ (Αρ. Φύλλου 850) η οποία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 ΦΕΚ 1704/Β/6-5-2020 Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850/13-3-2020)