ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη  7/5/2021
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11576

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                    1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                    2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                    3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                    5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                    6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 12η Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα (13:00 μ.μ. ),στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. Α ́ κατανομή Έτους 2021) των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στον Δήμο Λοκρών, ποσού 83.700,00  ευρώ προς κάλυψη δαπανών δράσεων πυροπροστασίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στον Δήμο Λοκρών, ποσού 218.976,12  ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους– E΄ κατανομή έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΛΑΡΚΟ).

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός δικηγόρου για την συζήτηση αγωγής και κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και του Αριστείδη Φλώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση «ΛΑΖΑΡ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επενδύσεων, Κατασκευή Τεχνικών Έργων, Επικοινωνίας και Προβολής Μονοπρόσωπης ΙΚΕ»).

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Αθανασίου Φάλαρη).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

 ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πολιτιστικών-επετειακών Εκδηλώσεων μηνών Μαΐου και Ιουνίου του Δήμου Λοκρών , στο πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων  της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας με θέμα ¨200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821¨ και εξειδίκευση πιστώσεων των διοργανώσεων.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών πάγιας.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης  12.5.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.