ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                   Αταλάντη   25/11/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου:  26427
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ 5874/19.11.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00,
δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 16η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  30  Νοεμβρίου  2022 και ώρα 20:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση νέου Ο.Ε.Υ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2022  

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Ψήφιση Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2023.

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 5ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής του Λιμεναρχείου Στυλίδας για την εξέταση (ικανοποίησης ή μη) των αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης Θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής του Λιμεναρχείου Στυλίδας για Θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων για το έτος 2Ο23 σε περίπτωση που απαιτηθεί.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Παραχώρηση Αίθουσας συνεδριάσεων για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαποδίου, «Η ΕΛΑΦΗΒΟΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Επί των αποφάσεων Κοινότητας Λιβανατών, 3/2022, 15/2022, 19/2022 και 20/2022 περί Ονοματοδοσίας  Κοινοτικών δρόμων Λιβανατών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λοκρών στην Περιοχή Παρέμβασης του νέου προγράμματος CLLD/LEADER για τη προγραμματική περίοδο 2023-2027.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας  ̈ ́ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΧΑΛΚΑΣ ΕΠΕ ́ ́ στη θέση  ̈ ́Χαλκάς ̈ των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα, (ΠΕΤ: 2210849523)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 11ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,8 MW της ΄΄ INTER WIND IKE¨΄ στη θέση ¨ Αγριλιά ¨ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας, (ΠΕΤ: 2208821526).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 12ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30MW της ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ -ΚΑΜΑΡΙ ΕΠΕ¨ στη θέση ΄΄ΚΑΜΑΡΙ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ: 2210840621,).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 13ο :  Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Γεωργίου Σ. Αγγελούση.

(Εισηγήτρια η Α/τρια Διευθύντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Μοδιάτη)

 Θέμα 15ο :  Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των τακτικών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και των εκτάκτων (με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) υπαλλήλων των τμημάτων των Διευθύνσεων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών για το έτος 2023.

(Εισηγήτρια η Α/τρια Διευθύντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Μοδιάτη)

 Θέμα 16ο :  Αίτημα αύξησης ωραρίου προσωπικού καθαριότητας Ι.Δ.Α.Χ. του Νηπ/γείου Λιβανατών

(Εισηγήτρια η Α/τρια Διευθύντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Μοδιάτη)

Θέμα 17ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

Θέμα 18ο :  Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Νικόλαος Σωτήρχου)

Θέμα 19ο :  Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολ. Έτος 2023-2024

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Νικόλαος Σωτήρχου)

 

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 Μάιτα Γιαννοπούλου

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ