ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                      Αταλάντη  19/5/2021
                                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12430

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                         1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                         2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                         3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                         4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                         5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                         6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 24η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα (9:30 π.μ. ),στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών πάγιας.

ΘΕΜΑ 2ο: Επί αποφάσεως 3/3/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης περί Οικονομικού απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020

ΘΕΜΑ 3ο: Επί αποφάσεως 4/4/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης περί Υποβολής Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 (αναμορφωμένος πίνακας 5Α )

ΘΕΜΑ 4ο: Επί αποφάσεως 3/4/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Επί αποφάσεως 3/5/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί Υποβολής Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 (αναμορφωμένος πίνακας 5Α ).

ΘΕΜΑ 6ο: Επί αποφάσεως 2/3/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί Οικονομικού απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020.

ΘΕΜΑ 7ο: Επί αποφάσεως 3/6/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής  2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 9ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (έργου «Ασφαλτοστρώσεις  δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών» με α.α ΕΣΗΔΗΣ 105716)

ΘΕΜΑ 11ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2021

ΘΕΜΑ 12ο: Πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2021

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή  Ένταξης της Πράξης στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.1: «Δασικές Πυρκαγιές») του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού  του  διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» με α.α ΕΣΗΔΗΣ 108435

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας  24.5.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.