Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                            Αταλάντη 11/7/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 15709

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Ο.Ε. 1-10/2023.
ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή απόφασης (ΑΔΑ:655046ΜΤΛ6-509) του Υπ. Εσωτερικών 58020/6.7.2023 περί επιχορήγησης για την καταβολή της Ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του
Δήμου Λοκρών οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, κατανομής ποσού ύψους 12.800,00 € .
ΘΕΜΑ 3o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 4o: Υποβολή δήλωσης κτηματολογίου για ιδιοκτησίες του Δήμου Λοκρών στον Καποδιστριακό Ο.Τ.Α Μεγαπλατάνου Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του αριθμ. πρωτ.14509 / 26-6-2023 2ου Πρακτικού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ»
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση του αριθμ. πρωτ.14603 / 27-6-2023 2ου Πρακτικού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»
ΘΕΜΑ 9o:Έγκριση επικαιροποιημένου 1ου Πρακτικού του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση επικαιροποιημένου 2ου Πρακτικού του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»
ΘΕΜΑ 11o: Αιτιολόγηση προσφορών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΥΜΝΑΣ – ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» ( σύμφωνα με το άρθρο 88 ΝΟΜΟΣ 4412/2016)

 

                                                                                                                             Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
                                                                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ
ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ