ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                Αταλάντη   20/10/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 23008
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. Λοκρών Νο 11-16/2023.
                                                                                    (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ανδρέας Λουκάς)
Θέμα 2ο : Διατήρηση των Ν.Π.Δ.Δ. «Για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό», «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης», «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης», ως αυτόνομα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λοκρών από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29 του Ν. 5056/2023, των νομικών προσώπων, τα οποία η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση τους .
                                                                                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" (ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ) στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο "WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο" και έγκριση των σημείων για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης σε περιοχές του Δήμου Λοκρών.
                                                                                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 4ο : Παράταση δουλείας διόδου, από την ιδιοκτησία του Κου Δημητρίου Καρατράντου του Παναγιώτη πρόσβασής στις δημοτικές γεωτρήσεις στην θέση «Κορκορά».
                                                                                    (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2023.
                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 6ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023.
                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 8ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..
                                                                                   (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 9ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
                                                                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 10ο : Πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού).
                                                                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 11ο : Παράταση παραχώρησης στο Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μαλεσίνας της σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας.
                                                                                 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Ιωάννης Μπονόβας)
Θέμα 12ο : Επί αιτήσεως 20097/8-9-2023 εταιρείας ΘΦ Α.Τ.Ε.Ε.. περί παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της πράξης με τίτλο ¨Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών¨ .
                                                                                (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως εταιρείας Ενεργειακή Κοινότητα Λοκρών Π.Ε. περί παράτασης εγκατάστασης θέσεων Σ.Φ.Η.Ο.
                                                                                (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 14ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : ‘’Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών’’
                                                                               (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας «Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: " Βελτίωση- επισκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου .

                                                                               (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 16ο : Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών άρση επικινδυνότητας και αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή Θεολόγου Μαλεσίνας που επλήγει από την Θεομηνία της 29-09-2018.
                                                                                (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 17ο : Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λοκρών, για την ¨Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών Π.Ε. Φθιώτιδας στη περιοχή του Δήμου Λοκρών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29.9.2018 και της 5.10.2018¨.
                                                                                (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ανδρέας Λουκάς

 

                                                                                                                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ