Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                            Αταλάντη 20/7/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16500

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή δωρεάς ΕΡΗΜΙΑ ΕΠΕ (Αγροτικός δρόμος ελαιοτριβείων).
ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή δωρεάς ΕΡΗΜΙΑ ΕΠΕ (Κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων).
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 60245/14-7-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΦΦ46ΜΤΛ-ΒΒ)απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, ποσού 90.645,00 ευρώ στο Δήμο Λοκρών, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2023.
ΘΕΜΑ 5o:Έγκριση 3ου πρακτικού του έργου «Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων σχολικών κτιρίων (Ο.Τ. 6) Μαρτίνου Δήμου Λοκρών».
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 4ου πρακτικού (κατακύρωση) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑμεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».
ΘΕΜΑ 7o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ