ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                           Αταλάντη  11/6/2021
                                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14344

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                         1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                         2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                         3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                         4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                         5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                         6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 16η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (13:30 μ.μ. ),στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Λοκρών ποσού ύψους 45.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών λόγω της μείωσης των εσόδων τους ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στον Δήμο Λοκρών, ποσού 218.976,12  ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους– ΣΤ΄ κατανομή έτους 2021

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση 2oυ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91819.

ΘΕΜΑ 6o: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του, Δήμου Λοκρών, με το Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών  για την υλοποίηση του προγράμματος ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ .

ΘΕΜΑ 7o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση  χορήγησης  παράτασης του έργου Συμπληρωματικές εργασίες  για την προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου.

ΘΕΜΑ 9o: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ κ.λ.π.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης 16.6.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.