ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αταλάντη   19/2/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου:  4190
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 μ.μ. ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο : Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την κατασκευή πλευρικών διοδίων στον Κόμβο της Σκάλας Αταλάντης και στο κόμβο Λιβανατών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών ενάντια στην υποβάθμιση των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την ανάγκη έναρξης του εμβολιαστικού κέντρου στο Κ.Υ. Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2020 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λοκρών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2021.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ορισμός μελών συντονιστικής επιτροπής του Δήμου Λοκρών για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.                   

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.                   

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 9ο :Αντικατάσταση μέλους εκπροσώπου Λαϊκής Συσπείρωσης στο ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

(Εισηγητής  ο Δ.Σ. Κος Θωμάς Καρατράντος)

Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Κας Γεωργιάδη Ελένη περί αντικατάστασης της, από μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .                   

(Εισηγήτρια η  Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα  Μαρία Τζανακάκη)

Θέμα 11ο : Έγκριση ή μη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2021                  

(Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Κος Ιωάννης Ματθαίου)

 Θέμα 12ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στην Δ.Κ Λιβανατών» .

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ

Μάιτα Γιαννοπούλου

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

 Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 24.2.2021 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.