ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                             Αταλάντη  14/1/2022
                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 754

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την

20η Ιανουαρίου 2021 ημέρα  Πέμπτη και ώρα (13:30 μ.μ.), δια ζώσης  στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. (ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δια ζώσης  δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης τριμήνου: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο: Επί αποφάσεως 1/1/2022 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμών και σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, των έργων «έτους 2022 Δήμου Λοκρών»

ΘΕΜΑ 6ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Λοκρών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022 – 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων και συστήματος αυτόματης καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου Συμπληρωματικές εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου Ανέγερση διδύμων τοποσήμων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Ελευθερίας Δ.Ε. Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός δικηγόρου.

  

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ