ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                    Αταλάντη  20/1/2023
                                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1397

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
2. κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 25η Ιανουαρίου 2023 ημέρα  Τετάρτη και ώρα ( 9:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30-12-2022 (ΦΕΚ Β΄ 7005) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β’ Εξαμήνου οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Ο.Ε. 24η έως την 34η   έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3Ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2023 ποσού 231.695,35 ευρώ ΑΔΑ: 9ΩΔΜ46ΜΤΛ6-ΨΧΗ).

ΘΕΜΑ 4Ο: Αποδοχή απόφασης επιχορήγησης (ΑΔΑ: 6ΜΨΘ46ΜΤΛ6-ΣΦΜ ), Δήμου Λοκρών από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023 ποσού 26.167,31 ευρώ.

ΘΕΜΑ 5Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ¨ προϋπολογισμού  6.890.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου¨ Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών¨  προϋπολογισμού  2.232.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 8Ο: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΛΑΡΚΟ).

ΘΕΜΑ 9Ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Κ. Ντέλιος,
  2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ