Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 19/1/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1235

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10, του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023), στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 3596/11.1.2024: ΑΔΑ: 6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ, απόδοσης εσόδων 322.624,43 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή απόφασης πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ¨Τ.Π.Α. Υποδομών και Μεταφορών¨ στον Άξονα προτεραιότητας 2.1 «Ενεργειακή απόδοση», 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα,
ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)», 4.5 «Οδικές υποδομές», με τίτλο «Άμεσες παρεμβάσεις σε υποδομές και εγκαταστάσεις του Δήμου Λοκρών», δημόσιας δαπάνης (ΕΠΑ) 250.000,00.€
ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 5ο: Επί αιτήσεως εταιρείας ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Ελευθερίας Δ.Ε. Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών".

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ".
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Λοκρών - Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.
ΘΕΜΑ 8ο: Πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις Διευθύνσεις: α) Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος και β) Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 9ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 10ο: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς την Δημοτική Επιτροπή Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων υποδομής για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Λοκρών».
ΘΕΜΑ 12ο:Αποδοχή των όρων προσχώρησης και λοιπών εξουσιοδοτήσεων στην από 27-12-2023 κοινή Υπουργική Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Δράσης: “ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ” με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008” για τα έργα ‘’α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία - τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης’’, για το ενταγμένο έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» με Ωφελούμενο Φορέα τον ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ


Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:
1. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
2. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή
3. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου
4. Τζανακάκη Μαρία του Άρη
5. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου
6. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ