ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                 Αταλάντη  3/9/2020
                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 15177

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                    1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                    2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                    3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                    5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                    6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 8η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 2ου πρακτικού  διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος Δήμου Λοκρών και Νομικών Προσώπων του ” (αρ. πρωτ. 14662/31-8-2020)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού οχήματος 4x4 για την Πολιτική Προστασία πλήρες με αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα» του Δήμου Λοκρών.(αρ. πρωτ. 14660/31-8-2020)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής του έργου βελτίωση-επισκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λοκρών .

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός δικηγόρου.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                     

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ