ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                       Αταλάντη   16/12/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου:  27884
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com   

    

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/09.12.2022 (ΦΕΚ 6240/09.12.2022 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ 5874/19.11.2022 τεύχος Β') περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00,
δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 20η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  21  Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 20:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Παροχή  γνωμοδότησης Δ.Σ. Λοκρών αναφορικά με τη χωροθέτηση του Π.Θ.Π.Φ.Σ. ισχύος 0,999 MW, της SIREN 1 ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ, στη θέση «Μ Α Γ Α Ζ Ι Α» του Δήμου Λοκρών, Δ.Ε. Αταλάντης, του Δήμου Λοκρών, της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Παροχή  γνωμοδότησης Δ.Σ. Λοκρών αναφορικά με τη χωροθέτηση του Π.Θ.Π.Φ.Σ. ισχύος 0,999 MW, της SIREN 1 ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ, στη θέση «ΛΑΡΥΜΝΑ» του Δήμου Λοκρών, της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και Αντιπροέδρου, ορισμός νέων μελών και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης  Δήμου Λοκρών».

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Αποδοχή παραίτησης Προέδρου, ορισμός νέου μέλους και εκλογή νέου Προέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό  Δήμου Λοκρών»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής του Λιμεναρχείου Χαλκίδας για την εξέταση (ικανοποίησης ή μη) των αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης Θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη) για το έτος 2023.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής του Λιμεναρχείου Χαλκίδας για Θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων για το έτος 2023 σε περίπτωση που απαιτηθεί.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο :  Ορισμός μελών Επιτροπής Μουσείου Δημοτικού Διαμερίσματος  Καλαποδίου .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9 : Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση, α) της Επιτροπής εκτίμησης- καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων, β) της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έτους 2023.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 10ο : Σύσταση πάγιας προκαταβολής και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οικ. Έτους 2023.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο : Έκκριση απολογισμού ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2022 κι επιχειρησιακού προγράμματος 2023.

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Μαρία Τζανακάκη)

 

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 Ανδρέας Λουκάς

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ