ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      Αταλάντη  12/5/2022
                                                                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11132

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 17η Μαΐου 2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα ( 13:30 μ.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Λοκρών ποσού ύψους 22.952,00€, ΥΠ.ΕΣ. 29997/11-5-2022 ΑΔΑ: ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-9ΩΚ) για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

ΘΕΜΑ 2ο : Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. 29765/17-5-2022 ΑΔΑ: 92ΨΚ46ΜΤΛ6-Ε1Ω Β΄ κατανομή Έτους 2022 ποσού 55.530,00 ευρώ) των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών

ΘΕΜΑ 3ο : Επί αιτήσεως εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. περί παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο ¨Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης και αναβάθμισης των βασικών τροφοδοτικών υποδομών του Δήμου Λοκρών¨.

ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ.

ΘΕΜΑ 5ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δαπανών πάγιας.

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. Τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών (εναρμόνιση με το Ν.4849/2021)

ΘΕΜΑ 8ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. Τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  (εναρμόνιση με το Ν. 4849/2021)


ΘΕΜΑ 9o : Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λοκρών», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ