ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                        Αταλάντη  18/9/2020
                                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16886

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 23η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση έκτακτης δαπάνης βλάβης αντλιοστασίων.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή μανδρότοιχου (περίφραξη) νεκροταφείου Λιβανάτας.

ΘΕΜΑ 3o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 5o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6o: Παραγραφή οφειλών Π.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7o: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 80: Έγκριση μελέτης και Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του έργου « Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών» .

ΘΕΜΑ 9o:  Καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου Θεσμικού πλαισίου».

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ